Skip to Content

O nás

Brink’s Solutions Czech Republic je součástí společnosti The Brink's Company, která je kótovaná na burze (NYSE:BCO). Společnost Brink’s je aktivní ve 100 zemích s provozy v 52 zemích a více než 76 000 zaměstnanci. Společně s obchodníky, bankami a partnery Brink's vyvíjí platební řešení, do kterých promítá expertní znalosti v oblasti podnikání, plateb, technologií a bezpečnosti.

Společnost Brink's se zavazuje chránit vaše soukromí tím, že chrání vaše osobní údaje a zajišťuje jejich bezpečné zpracování a ukládání. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) shromažďujeme některé vaše osobní údaje během vaší návštěvy těchto webových stránek a při využívání našich služeb.

Žádáme vás, abyste si toto prohlášení pozorně přečetli, protože obsahuje důležité informace o tom, kdo jsme, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, používáme a sdílíme osobní údaje, a o uplatňování vašich práv jako subjektu údajů. A také o tom, jak se v případě dotazu nebo stížnosti obrátit na nás nebo na příslušný dozorový úřad.

Když společnost Brink’s Solutions Czech Republic shromažďuje a používá vaše osobní údaje, vystupuje jako správce údajů, a proto musí dodržovat GDPR, které platí v celé EU. Jako správce údajů jsme odpovědní za to, že při používání vašich osobních údajů tuto legislativu uplatňuje.

Kontaktní informace

Správce údajů: 

 Brink’s Cash Solutions (CZ) a. s.

Adresa: 

 Na Košince 2257/9

PSČ: 

 198 00

Místo založení: 

 Praha, Česká republika

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

 info_cz@brinks.com

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme

"Osobními údaji" se rozumí všechny informace týkající se určité osoby, které lze použít k její přímé nebo nepřímé identifikaci.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na základě následujících oprávněných důvodů:

 • na základě vašeho výslovného souhlasu. Vyhrazujete si právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • pro účely našich oprávněných zájmů je možné, že společnost Brink's zpracovává osobní údaje za účelem zajištění výkonu webových stránek;
 • za účelem splnění zákonných povinností;
 • za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem přípravy smlouvy.

Účel a kategorie zpracování údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme zpracovávat následující osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout odpovídající služby. Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli poskytovat funkční webové stránky, zasílat informační bulletiny, navazovat kontakt se zájemci a stanovit odpovídající úroveň bezpečnosti zpracování.

Newsletter: pokud se rozhodnete přihlásit k odběru našeho newsletteru, zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno (křestní jméno, příjmení);
 • e-mailová adresa;
 • název firmy (volitelné);
 • gender (volitelné);

Kontaktní formulář: pokud nám pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno;
 • e-mailová adresa;
 • název firmy (volitelné);

Formulář k vyjádření zájmu: pokud nám pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno (křestní jméno, příjmení);
 • e-mailová adresa;
 • tel. číslo;
 • název firmy (volitelné);
 • gender (volitelné);

Jste naším klientem: pokud máte zájem o využití některé z našich služeb, zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno (křestní jméno, příjmení);
 • gender (volitelné);
 • telefonní číslo;

E-mailová adresa: zašleme vám odkaz pro dokončení procesu registrace, který je platný 16 dní. Tento odkaz vás zavede na zabezpečený portál, kde budete požádáni o poskytnutí následujících doplňujících informací:

 • název společnosti;
 • fakturační adresa;
 • provozní informace, například otevírací dobu;
 • identifikační údaje oprávněné osoby z vaší organizace pro účely ověření;
 • informace o bankovním účtu organizace.

Výše uvedené informace potřebujeme k dokončení vaší registrace a k poskytování a vyúčtování vyjmenovaných služeb. Kromě toho společnost Brink's jako poskytovatel finančních služeb podléhá specifickým právním předpisům pro dané odvětví, včetně právních předpisů proti praní špinavých peněz.

Ostatní strany

Abychom mohli naše služby poskytovat, sdílíme někdy vaše údaje s třetími stranami jako zpracovateli. S těmito třetími stranami uzavíráme smlouvy o zpracování údajů, abychom zaručili, že vaše údaje jsou zpracovávány oprávněně. Zpracovateli mohou být např. následující subjekty: e-mailový klient, hostitel webových stránek, hostitel systému CRM a marketingové agentury.

Vaše údaje nesdílíme s jinými stranami bez výslovného souhlasu nebo bez zákonné povinnosti je sdílet.

Cookies

Při používání našich webových stránek používáme cookies, které jsou pro fungování našich webových stránek nezbytné. Tyto soubory cookie jsou ve výchozím nastavení aktivní a nelze je vypnout. Kromě toho používáme analytické soubory cookie, které využíváme k získání přehledu o tom, jak uživatelé naše webové stránky používají, a to prostřednictvím anonymního shromažďování a vykazování údajů. Tyto soubory cookie jsou aktivní pouze v případě, že s nimi souhlasíte. Používáme také soubory cookie, které nám umožňují uložit vaše preference, například preferovaný jazyk nebo region. Ty jsou rovněž aktivní pouze v případě, že k tomu dáte souhlas. A konečně používáme marketingové soubory cookie, které slouží ke sledování chování uživatelů na různých webových stránkách. Pomocí nich můžeme uživatelům poskytovat personalizovanou reklamu, která je pro jednotlivé uživatele relevantnější. I tyto soubory jsou aktivní pouze v případě udělení souhlasu. 

Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Práva subjektu údajů

Podle GDPR máte jako subjekt údajů určitá práva. Tato práva jsou uvedena a vysvětlena níže. Pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů).

Právo na přístup: máte právo požádat o kopii svých osobních údajů. Kopie obsahuje informace o účelech zpracování, o tom, jak dlouho a kde jsou údaje uchovávány a komu tyto informace poskytujeme.

Právo na opravu: Pokud se domníváte, že některé z osobních údajů, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o opravu.

Právo na výmaz: v určitých situacích máte právo na výmaz svých osobních údajů. To může nastat, pokud jsou údaje zpracovávány nezákonně, pokud již zpracování není nezbytné nebo pokud odvoláte svůj souhlas. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů posoudí, zda je vaše žádost oprávněná nebo zda existuje na uchování údajů zákonný požadavek.

Právo na omezení zpracování: v určitých situacích máte právo požádat o dočasné omezení zpracování (části) vašich osobních údajů, například proto, že pochybujete o správnosti informací nebo se domníváte, že uchovávání údajů již není nutné.

Právo vznést námitku: pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti zpracování námitku. Vaši námitku zvážíme a posoudíme, zda se vás zpracování údajů dotýká natolik významně, abychom vaše osobní údaje přestali zpracovávat.  

Právo na přenositelnost údajů: máte právo nás požádat o přímé předání vašich osobních údajů. To se týká osobních údajů, které zpracováváme s vaším souhlasem nebo na základě plnění smlouvy.

Právo podat stížnost: máte právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u našeho pověřence pro ochranu údajů.

Pokud společnost Brink's nevyřídí vaši žádost uspokojivě, můžete podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

Vzhledem k tomu, že pro návštěvníky našich webových stránek nevytváříme profily, nevztahuje se na nás právo na automatizované individuální rozhodování.

Retenční doba

V souladu s GDPR dodržujeme zásadu, že osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Někdy platí (minimální) zákonná doba uchovávání, kterou musíme dodržet, například pro daňové účely. V takových případech není možné uplatnit právo na výmaz.

U souborů cookie můžete dobu uchovávání pro každý jednotlivý typ souboru cookie zkontrolovat kliknutím na "podrobnosti" v banneru s předvolbami souborů cookie.

Předávání osobních údajů

Jako správce podnikáme kroky k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly uchovávány a zpracovávány uvnitř Evropského hospodářského prostoru a nebyly předávány do třetích zemí, pokud neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo závazná korporátní pravidla. Nemůžeme však plně zaručit, že osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, jako jsou USA, kde sídlí centrála společnosti Brink's. Naše smlouvy o zpracování údajů byly uzavřeny tak, aby se toto riziko minimalizovalo, například zahrnutím standardních smluvních doložek.

Máme uzavřenou smlouvu o předávání osobních údajů uvnitř skupiny Účelem této smlouvy je zabezpečit vaše údaje v rámci skupiny Brink's

Zabezpečení informací

Společnost Brink's je povinna zajistit, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány bezpečným způsobem. Za tímto účelem společnost Brink's zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila odpovídající úroveň zabezpečení rizik. Tato opatření zahrnují mimo jiné zajištění bezpečného připojení k těmto webovým stránkám a bezpečného zasílání newsletteru.

Může společnost Brink's toto prohlášení někdy změnit?

Ke změně prohlášení o ochraně osobních dojít může. Změnu oznámíme na našich webových stránkách. Pokud chce společnost Brink's podstatně změnit účely zpracování a zpracování je založeno na vašem souhlasu, požádá vás společnost Brink's o souhlas i pro nové účely. Starou verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Verze: červen 2023